DET PRAKTISKE

DET PRAKTISKE

Den korte version (uddybning nedenfor):
Jeg skal have salmenumre, evt. episteltekst og et par ord om prædikenindhold (er det en historie
fra en bog, så scan siden og send på vedh. fil) senest 8 dage før – med besked om det er i
samarbejde med organisten.
Jeg kan så have et par uddybende spørgsmål, som jeg mailer med det samme.
Jeg laver en “køreplan” på gudstjenesten.
Vi mødes senest 5 kvarter før i kirken og gennemgår køreplanen – og øver prædiken – hvis der er
salmeledsagelse i samarbejde med organisten, skal dette også øves her.

Alt efter jeres organists egen lege-lyst, så kan han eller hun få helt fri på dagen eller
“nøjes” med at spille præludium, eller blive inddraget og være medspiller.
Kirkemusen kan varetage både præ, post, nadvermusik og samtlige salmer – det passer fint ind i
karakteren – men som sagt, kan kirkens organist også være med. Der er en pointe i det, hvis
organisten til daglig møder menigheden til babysalmesang, børnekor, minikonfirmand etc.

Typisk forløb for børnegudstjeneste:

Bedeslag og præludium: KM (Kirkemusen) sidder et sted i koret og strikker, den har sin LilleMus hos sig – en CDafspiller står for præludiet/organist.

Indgangsbøn v konfirmand/minikonfirmand/kirketjener/KM mimelæser indgangsbønnen på et stort papir, men må give op og mimespørger én af menigheden (aftales på forhånd) om de kan læse højt.

1.salme: Kirkemus
KM tager rummet i besiddelse, mimekontakter menigheden og præsten – fører præsten op til
døbefonten.
Døbefonten: Her kan der spindes en ende over dåb og døbefontens udseende/døbefonten som
kar – KM bruger LilleMus.
2.salme: Kirkemus
Prædiken:
KM mimer præsten på prædikestolen – det er en pointe, at præsten er der – KM mimetolker nemlig
prædikenen og der bliver et godt “ping-pong”, når menigheden skal se fra den ene til den anden.
Prædikestolen kan også indledningsvis “forklares”.
KM mimer præst til alteret og der fortælles om alter og altertavle, gerne om udsmykningningen og
symbolværdierne.
Fadervor
3. salme: Kirkemus
Udgangsbøn og postludium v. Kirkemus/altergang hvor KM hjælper eller spiller altermusik.

Hvis altergang kommer 4.salme herefter og KM mimer videre til krucifiks/kors – herfra
Fadervor og 5.salme.
Udgangsbøn: KM forholder sig enten helt i ro eller mimelæser bønnen for derefter at kontakte en
person, der kan læse dét, der står.
Postludium: præsten takker af og siger, at KM nu spiller os ud af kirken – at vi siger farvel v
våbenhuset.
KM går postludiumspillende ned af midtergangen sammen med præsten og hilser af
med buk og nik v. døren.

Note om salmevalg: Det er meget forskelligt, hvad der er tradition for i den enkelte kirke. Derfor er
det min egen helt subjektive erfaring, at medmindre der er opbygget et repertoire, som børn og
voksne faktisk KAN og genkender, så er 3 salmer er nok til en børnegudstjeneste.
Efter indgangsbøn, efter prædiken og efter Fadervor.

Note om organist: KM kan varetage alle organistens funktioner – undtagen korsvar – så organisten
kan have fri denne dag. Men igen: Det er min helt egen subjektive erfaring, at det giver mest
overskuelighed og ro, hvis KM alene står for salmeledsagelsen – man samtidigt er det sjovt at
samarbejde om gudstjenesten på en ny måde – så HVIS kirkens organisten vil være med og ikke
lader sig “fornærme” af enkeltheden i det musikalske koncept – så finder vi sammen en ny måde at
integrere musikledsagelsen på.